eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Novinky a informačný servis (Aktuality)

Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR).

Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti individuálne sprístupňuje informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb (§ 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z.) Obce niektoré informácie povinne zverejňujú aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na webstránke/portáli obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.). 

Obce takýmto spôsobom zverejňujú všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z.). Niektoré typy informácií však obce takýmto spôsobom zverejňovať musia na v zmysle zákonom definovaných povinností. Povinne zverejňovanými informáciami sú najmä:

 

Obec zverejnením čo najväčšieho objem informácií o svojej činnosti predíde viacerým rizikám ako je tlak verejnosti na poskytovanie informácií. U mnohých individuálnych žiadostiach o poskytnutie informácií vie žiadateľa odkázať na verejne dostupnú informáciu na svojich komunikačných kanáloch.

Obce takéto informácie musia zverejňovať aj na svojej webstránke/portály. Pri návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce, oznámení o vyhlásení miestneho referenda a návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nestanovuje priamo povinnosť zverejniť ich aj na webstránke obce, ale stanovuje povinnosť zverejniť ich spôsobom v obci obvyklým. Keďže mestá majú povinnosť mať zriadenú webstránku/portál v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z., za spôsob informovania v obci v obvyklý je nevyhnutné považovať aj zverejnenie informácie na webstránke/portály.

Zmluvy, objednávky, faktúry, návrhy všeobecne záväzných nariadení , zámer obce predať svoj majetok a informácie o správnom konaní musia na svojej webstránke/portály vždy zverejniť všetky obce, ktoré majú webstránku zriadenú. Rovnako v prípade takýchto obcí platí, že ak na webstránke zverejňujú aj ďalšie informácie o svojej činnosti, majú povinnosť zverejňovať tam aj informácie, pri ktorých zákon predpokladá zverejnenie spôsobom v obci obvyklým.


Dátum zverejnenia: 28.11.2017

Dátum poslednej zmeny: 07.12.2017